06 ފެބްރުއަރީގައި ބޭއްވި ޕްރައިމަރީސްގެ ނަތީޖާ

ދާއިރާ: މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު 4
ކެންޑިޑޭޓުން
1 މުހައްމަދު ރަޝީދު ކު)ބޭ) 37
2 މުހައްމަދު ފާރޫޤް (މާފޮޅޭ) 26
3 މުހައްމަދު ރިލްވާން 30
——————————-

ދާއިރާ ހދ4.
ކެންޑިޑޭޓުން
1 އަހުމަދު އާދިލް 30
2 އަލީ ސާޖިދު 25
——————————–

ދާއިރާ ހދ5.
ކެންޑިޑޭޓުން
1 އާދަމް ވަހީދު 23
2 އިބްރާހިމް އަފީފް 7
—————————————-

ދާއިރާ: ތ3 (ކަނޑޫދޫ، ވަންދޫ، އޮމަދޫ، ހިރިލަންދޫ، ވޭމަންޑޫ، ކިނބިދޫ)
1 އިބްރާހިމް ނާސިރު 47
2 މުހައްމަދު އާރިފް 278

—————————————–

ދާއިރާ: މ1 (ދިއްގަރު، މަޑުއްވަރީ، މަޑިފުށި، ރަތްމަންދޫ، ވޭވަށް، މުލި)
ކެންޑިޑޭޓުން
1 އިބްރާހިމް ލަތީފް 59
2 އިސްމާއިލް ނާފިއު 7
———————————–

ދާއިރާ: ގއ3 (ދެއްވަދޫ، ކޮނޑޭ، ދިޔަދޫ، ގެމަނަފުށި، ކަނޑުހުޅުދޫ)
ކެންޑިޑޭޓުން
1 މުހައްމަދު ޝަރީފް، ހުސްނުހީނާގެ/ ގއ.ދެއްވަދޫ 75
2 އަބްދުﷲ ސައީދު، ނޫރާނީގެ/ ގއ.ދިޔަދޫ 06