ފޮޓޯގެލެރީ: ބޮޑު ތިލަދުންމަތީ ވައުދުގެ ދަތުރުގެ ބައިވެރިންނަށް ނޫނު އަތޮޅުން ކަނޑުމަތިން މަރުހަބާ ދެންނެވުން

ފޮޓޯ: ޖާވިދު ނަސީމް
އަޕްޑޭޓްކުރީ: ރާމިޒް