ތަޙުނިޔާ: ރައީސް ނަޝީދުގެ އޮފީހުން ނެރޭ ހިޖުރީ އައު އަހަރުގެ ތަޙުނިޔާ

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އޮފީސް
ގ. ނިލާވެލި
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ހިޖުރީ އާއަހަރުގެ ތަޙުނިޔާ

ހިޖްރީ އާއަހަރުގެ ތަޙުނިޔާއާއި ހެޔޮ އެދުންތައް ހުރިހާ ދިވެހިންނަށާއި އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ.

1 މުޙައްމަރަމް 14433

މުޙައްމަދު ނަޝީދު