އެމްޑީޕީ ފޭދޫ ދާއިރާއާއި ކަނޑިތީމު ދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ މަގާމްތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަންގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

އަޕްޑޭޓްކުރީ: ރާމިޒް

އެމްޑީޕީ ފޭދޫ ދާއިރާ އާއި ކަނޑިތީމް ދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ މަގާމްތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް 9 ނޮވެމްބަރު 2012 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަންގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.

ފޭދޫ ދާއިރާ

ރައީސް: ޢަބްދުﷲ ސައީދު ވިލުފުށި ފޭދޫ އައްޑޫ ސިޓީ (ހޮވިފައި)
• ފެންނަ: 131
• ނުފެންނަ: 5
• ބާތިލު: 3

ނާއިބު ރައީސް: މުހައްމަދު މިރުޒާދު މަގުމަތީގެ ފޭދޫ އައްޑޫ ސިޓީ (ހޮވިފައި)
• ފެންނަ: 130
• ނުފެންނަ: 7
• ބާތިލު: 2

ސެކްރެޓަރީ (މަޢުލޫމާތާއި އިސްތިހާރާއި ޢާއްމު އެންގުންތަކާއި ބެހޭ): ފާތުމަތު ސައީދު ހަޒާރުމާގޭ ފޭދޫ އައްޑޫ ސިޓީ (ހޮވިފައި)
• ފެންނަ: 130
• ނުފެންނަ: 7
• ބާތިލު: 2

ނައިބު ސެކްރެޓަރީ: އައިޝަތު ހަސީނާ މޫންލައިޓްގެ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ (ހޮވިފައި)
• ފެންނަ: 133
• ނުފެންނަ: 4
• ބާތިލު: 2

ށ.ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

ސެކްރެޓަރީ: ޢަބްދުލް މަޖީދު އަލީ އަސަރީގޭ ށ.ކަނޑިތީމް (ހޮވިފައި)
• ފެންނަ: 285
• ނުފެންނަ: 24
• ބާތިލު: 14