ތަހުނިޔާ: އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވުން


ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އޮފީސް
ގ. ނިލާވެލި
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ތަހްނިޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 44 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ތަހްނިޔާ ހުރިހާ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވަމެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ 2012

މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ