ފޮޓޯ ގެލެރީ: ރައީސް ނަޝީދުގެ ޚާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ހޯރަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު

ފޮޓޯ: ނާޒިމް
އަޕްޑޭޓް ކުރީ: ރާމިޒް