ފޮޓޯ ގެލެރީ: ފަނޑިޔާރުގެ މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ހިމޭން މުޒާހަރާ 30 އޮކްޓޯބަރ 2012

ފޮޓޯ: ހުސައިން އަސްތަރު
އަޕްޑޭޓް ކުރީ: ރާމިޒް