ތަހުނިޔާ: އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދުގެ އީދު ތަހުނިޔާ

އަޕްޑޭޓް ކުރީ: ރާމިޒް

އުފާވެރި ބޮޑު ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ހުރިހާ ދިވެހިންނަށާއި، އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް ދަންނަވަމެވެ.


9 ޒުލްހިއްޖާ 1433
25 އޮކްޓޯބަރ 2012


މުޙަންމަދު ނަޝީދު
ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ރައީސް ނަޝީދުގެ އީދު ތަހުނިޔާގެ ޕީޑީއެފް ފައިލް