އިއުލާން: އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް އޮފީސް އެސިސްޓެންޓަކު ބޭނުން ވެއްޖެ

އަޕްޑޭޓްކުރީ: ރާމިޒް

MDP/2012/I-047

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މިޕާޓީގެ، ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓްއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް

ބޭނުންވާ އަދަދު 1

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:
ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭނެ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.
އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެއް ކަމުގައިވުން.

މުސާރަ:
4000 ރުފިޔާ

މިމާޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގައި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.

މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ޝަރުތުފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން 31 އޮކްޓޯބަރ 2012 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 3:00 ގެ ނިޔަލަށް، އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއަޓް (ހ. ޝަރާޝާ، މާލެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ސިޓީއާއި ވަނަވަރު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު: ފޯން 3340044، ފެކްސް 3322960، އީމެލްއިލް: secretariat@mdp.org.mv

22 އޮކްޓޯބަރ 2012