ފޮޓޯގެލެރީ: އަލިފުށީ ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް އާއި އިތުރު 3 ޓީޗަރަކު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރެއްވުން

ފޮޓޯ: އަލިފުށީ އޮންލައިން