ރައީސް ނަޝީދު ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރާތީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން މިއަދު މެންދުރުފަހު 3:30 ޖަސްޓިސް ބިލްޑިން ކައިރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ގޮވާލަން

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް ނަޝީދު ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރާތީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާއި ޕާޓީއަށް ސަޕޯޓުކުރައްވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން މިއަދު މެންދުރުފަހު 3:30 ޖަސްޓިސް ބިލްޑިން ކައިރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ގޮވާލަމެވެ.