އެމްޑީޕީ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ހަވީރު 4:00 ގައި އުސްފަސްގަނޑުގައި އޮންނާނެ

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް މިއަދު (8 އޮކްޓޯބަރު 2012) ހަވީރު 4:00 ގައި އުސްފަސްގަނޑުގައި އޮންނާނެއެވެ.