އިޢުލާން: އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިހާބު

MDP/2012/I-041

އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިހާބު

ލާމަރުކަޒީ ގަނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ، އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ބުނާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާ މިޕާޓީގެ އަންހެން މެމްބަރުން 30 ސެޕްޓެމްބަރ 2012 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 15.00 ގެ ކުރިން މިޕާޓީގެ އިދާރާއަށް ލިޔުމަކުން އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

ތާރީޚް: 24 އޮގަސްޓް 2012

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2012 ގައި އަމަލުކުރާނޭ އުސޫލުތަކުގެ އަތްމަތީ ފޮތް

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ގަވައިދު