އިއުލާން: 15 ސެޕްޓެމްބަރުގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީ ދާއިރާތަކުގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އާއި ބެހޭ

MDP/2012/I-040

އެމްޑީޕީ އިލެކްޝަން 2012

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2013 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މި ޕާޓީގެ 3 ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.

އެމްޑީޕީ ށ.ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ރައީސް
1. އަހުމަދު އާތިފް ދޯދި، ށ. ކަނޑިތީމް
ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 556
ފެންނަ ކަމަށް: 339
ނުފެންނަ ކަމަށް: 24
ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު: 365

އެމްޑީޕީ ހދ.ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ނައިބު ރައީސް
1. އަޙުމަދު އުސާމަތު ނިރު ހދ.މާވައިދޫ
ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 493
ފެންނަ ކަމަށް: 260
ނުފެންނަ ކަމަށް: 13
ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު: 273

އެމްޑީޕީ ތ.ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް
1. މުޙައްމަދު ޝަރީފް (ސެންކޯ ޝަރީފް) މ. ސަނީ ކޯސްޓް
ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 795
ފެންނަ ކަމަށް: 569
ނުފެންނަ ކަމަށް: 09
ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު: 580

ވީމާ މި ނަތިޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެމްޑީޕީ ށ.ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ރައީސް ކަމަށް އަހުމަދު އާތިފް ދޯދި، ށ. ކަނޑިތީމް، އެމްޑީޕީ ހދ.ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އަޙުމަދު އުސާމަތު ނިރު ހދ.މާވައިދޫ އަދި އެމްޑީޕީ ތ.ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް ކަމަށް މުޙައްމަދު ޝަރީފް (ސެންކޯ ޝަރީފް) މ. ސަނީ ކޯސްޓް އިންތިޚާބުވެފައިވާ ވާހަކަ އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިއުލާންކުރީމެވެ.

ތާރީޚް: 18 ސެޕްޓެމްބަރު 2012