މިއަދު ބޭއްވި އެމްޑީޕީ ދާއިރާތަކުގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އެމްޑީޕީ ށ.ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ރައީސް

1. އަހުމަދު އާތިފް ދޯދި، ށ. ކަނޑިތީމް

ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 556
ފެންނަ ކަމަށް: 339
ނުފެންނަ ކަމަށް: 24
ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު: 365

——————————————————–
އެމްޑީޕީ ހދ.ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ނައިބު ރައީސް
1. އަޙުމަދު އުސާމަތު ނިރު ހދ.މާވައިދޫ

ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 493
ފެންނަ ކަމަށް: 260
ނުފެންނަ ކަމަށް: 13
ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު: 273
———————————————————-
އެމްޑީޕީ ތ.ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް
1. މުޙައްމަދު ޝަރީފް (ސެންކޯ ޝަރީފް) މ. ސަނީ ކޯސްޓް

ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު 795
ފެންނަ ކަމަށް: 569
ނުފެންނަ ކަމަށް: 09
ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު: 580

* މި އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިއުލާން ކުރާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.