ޕްރައިމަރީސްގެ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

މެދު ހެންވޭރު H2

ހީނާ އަހުމަދު ސަލީމް (ބޮޑު ހީނާ) – 74
އައިޝަތު ހުސައިން މަނިކު – 07
———————————-
މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު MA2

މުހައްމަދު ރަޝީދު – (ކުނބޭ) – 46
މުހައްމަދު ފާރޫޤް (މާފޮޅޭ) – 25
———————————-
ހެންވޭރު ދެކުނު H3
ހާމިދު އަބްދުލް ޤަފޫރު – 93
މުހައްމަދު އަބްދުލް ކަރީމް (ރުކުމާ) – 38
———————————
ވިލިމާފަންނު M4
އަހުމަދު ލުތުފީ – 3
އަހުމަދު ޝަރީފް – 7
——————————–
ސ 4 (ހިތަދެކުނު)
އަހުމަދު ޒަކީ – 84
އަހުމަދު ޒާހިރު – 92
——————————–
ސ 5 (ހިތަމެދު)
މުހައްމަދު ރަޝީދު – 103
އަބްދުﷲ ސަޢީދު – 29
————————–
K2 (ހުރާ، ދިއްފުށި، ތުލުސްދޫ، ހިންމަފުށި)
ހުސެއިން ނިޔާޒް – 57
އަލީ ނާޒިމް – 59
————————
ގދ 1 (ތިނަދޫ)
ހުސައިން ސަރީފް – 112
މުހައްމަދު ގަސަމް – 179
—————————————
ސ 3 (މަރަދޫ – މަރަދޫ ފޭދޫ)
އަލީ ޝިޔާމް – 145
އަބްދުލް ސަލާހު ހަސަން – 170