އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީސް 11 ދާއިރާއެއްގައި ވޯޓުލުން މިއަދުގެ މެންދުރުފަހު 2:30ގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީސް 11 ދާއިރާއެއްގައި ވޯޓުލުން މިއަދުގެ މެންދުރުފަހު 2:30ގައި ފެށިގެން އޮމާންކަމާއި އެކު މާލެއާއި ބައެއް އަތޮޅުތަކުގައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މިފަހަރުގެ ޕްރައިމަރީސް ބާއްވާ 11 ދާއިރާއަކީ

1. ކ2 (މާލެ އަތޮޅު އުތުރު)
2. ގއ1 (ކޮލަވިލިނގިލި)
3. ގދ1 (ތިނަދޫ)
4. ޏ1 (ފުވައްމުލަކު އުތުރު)
5. ސ3 (މަރަދޫ،މަރަދޫ ފޭދޫ)
6. ސ4 (ހިތަދޫ)
7. ސ5 (ހިތަދޫ)
8. މާލެ MA2 (މަންޗަންގޮޅި ދެކުނު)
9. މާލެ H3 (ހެންވޭރު ދެކުނު)
10. މާލެ M4 (ވިލިމާފަންނު)
11. މާލެ H2 (މެދު ހެންވޭރު)