ނޫސްބަޔާން: ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އޮފީހުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

ރައީސް ނަޝީދުގެ އޮފީސް
ގ. ކެނެރީގެ
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ނޫސް ބަޔާން

19 އޯގަސްޓު 2012 ވަނަ ދުވަހު ދިޓީވީން ހާމަކޮށްފައިވާ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އޯޑިއޯއެއްކަމަށް ބުނާ އޯޑީއޯއަކީ ދެކެވިފައިވާ ވާހަކަ ބަދަލުކޮށްފައިވާ އޯޑިއޯއެކެވެ.

21 އޯގަސްޓް 2012