އިއުލާން: އެމްޑީޕީ އިލެކްޝަން 2012 އާއި ބެހޭ

MDP/2012/I-037

އެމްޑީޕީ އިލެކްޝަން 2012

މި ޕާޓީން އޮގަސްޓް 27 ން 30 އަށް ވަރަށް މުހިންމު ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ހަމޖެހިފައިވާތީ، އޮގަސްޓް 31 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުތައް ސެޕްޓެމްބަރ 15 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް މިޕާޓީގެ އިންތިހާބާއި ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމައިފީމެވެ. އަދި ސެޕްޓެމްބަރ 28 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިހާބުތައްވެސް ސެޕްޓެމްބަރ 15 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާގޮތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ތާރީޚް: 17 އޮގަސްޓް 2012