ފޮޓޯގެލަރީ: ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން – 8 އޯގަސްޓް 2012

ފޮޓޯ: އަންޖު

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ އެދުމުގެ މަތިން އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި އިއްޔެ މެންދުރުފަހު ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޑީޕީން ވަނީ، އެމްޑީޕީގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞޯލިޙް (އިބޫ) އާއި ޗެއަރޕާސަން ނައިބު އިދާރީ އަލީ ޝިޔާމް އާއި، އެމްޑީޕީގެ 7 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ އިތުރުން އެ ޕާޓީގެ ލީގަލް އެފެއަރޒް ޑައިރެކްޓަރ އަލްއުސްތާޛާ ހިސާން ހުސައިން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެޗްއާރުސީއެމްގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސާ މަރިޔަމް އަޒުރާ އާއި ކޮމިޝަނުގެ އިތުރު މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.