ސިޔާސީގޮތުން ހައްޔަރުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް ހުށަހަޅާ އޮންލައިން ޕެޓިޝަން

މިޕެޓިޝަން ގޮވާލަނީ ސިޔާސީގޮތުން ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށެވެ.

ޕެޓިޝަނުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.

1. ވޭތުވެދިޔަ 3 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ޑިމޮކްރެސީގެ ހަމަތައް އަނބުރާ ގެނެސް ކުރީގެ ޚުދުމުހުތާރު ގޮތްތައް އެނބުރި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން ހުއްޓުވުން.
2. އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ބައިނަލްއަގުވާމީ ހަމަތަކުގެ އެންމެ މަތީ މިންގަނޑުތަކުގައި ދެމެހެއްޓުން.
3. ފުލުހުންގެ އަނިޔާވެރިކަން ވަގުތުން ހުއްޓުވުމާއި އަދި ވަކިބަޔަކަށް އަމާޒުކޮށް ރައްޔިތުން ހައްޔަރުކުރުމާއި އަނިޔާކުރުން ވަގުތުން ހުއްޓުވުމަށް.

ޕެޓިޝަނުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.