އެމްޑީޕީގެ ސީދާ ހަރަކާތުގައި މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު (އަޕްޑޭޓްކުރެވެމުން ދަނީ)

އެމްޑީޕީގެ ސީދާ ހަރަކާތުގައި ހައްޔަރުކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު 9999273 އަދި 9666060 އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

އަޕްޑޭޓް (14 ޖުލައި 2012، 12:30)
1. އަޙުމަދު މިރުޒާދު، މަގުމަތީގެ / އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ – އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ ކައުންސިލަރު
2. ޢަލީ މަނިކުފާނު، މަގުމަތީގެ / އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ
3. މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ފެންވިލާގެ / އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ
4. ނާޒިމް، ހީނާމާގެ / އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ
5. އިބްރާހީމް ސައީދު
6. އެލީނާ ވަޙީދު
7. ޙަސަން ނަސީރު

13 ޖުލައި 2012 ވަނަ ދުވަހުގެ 23.50 އާއި ހަމައަށް ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ އޮފީހަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް

ތިރީގައި މިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ސީދާ ހަރަކާތުގައި މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ވެބްސައިޓަށް ފޮޓޯ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފޮޓޯއެވެ. ހައްޔަރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ފޮޓޯ ހުރި ނަމަ ލަސްނުކުރައްވައި 3340044 އަށް ގުޅުއްވައި އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.