ފޮޓޯގެލެރީ: އެމްޑީގެ ސީދާ ހަރަކާތުގައި މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކުރި ފަރާތްތައް

އެމްޑީޕީ ސީދާ ހަރަކާތުގައި މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ

ތިރީގައި މިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ސީދާ ހަރަކާތުގައި މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ވެބްސައިޓަށް ފޮޓޯ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފޮޓޯއެވެ. ހައްޔަރުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ފޮޓޯ ހުރި ނަމަ ލަސްނުކުރައްވައި 3340044 އަށް ގުޅުއްވައި އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިއްސާކުރެއްވުން އެދެމެވެ.