އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބު 2012 ގެ ދާއިރާތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް
ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު މާލޭ ދަފްތަރު ނަންބަރު 6981 301 ވޯޓު
ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އަމަން، ނ.ވެލިދޫ 116 ވޯޓު

ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ރައީސް
ސަމީރު އަޙުމަދު ގ. ފްލޮވީގޭ 160 ވޯޓު
ޢަބްދުﷲ ތަސްލީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް އޯކިޑްވިލާ، ގއ.ކޮލަމާފުށީ 510 ވޯޓު

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް
މުޙައްމަދު ޒާހިރު (އޯކޭ ޒާހިރު) ގ.ދޫރެސްވިލާ 288 ވޯޓު
މުޙައްމަދު ޝިޔާމް ފިތުރޯނުވިލާ، ލ.މާމެންދޫ 24 ވޯޓު
މުޙައްމަދު ނަސީމް އިބްރާހީމް (ނަފާ ނަސީމް) މ.ސްނޯޑައުން 10 ވޯޓު

ބާރަށު ދާއިރާގެ ނައިބު ރައީސް
އަލީ ޝަމީމް ގޯލްޑަން ހައުސް ހއ.ބާރަށް
ފެންނަ: 369
ނުފެންނަ: 22

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ސެކްރެޓަރީ
ހަސަން ފާރިޝް ރަޝީދު ހ.ބޮކަރުމާގެ
ފެންނަ: 189 ވޯޓު
ނުފެންނަ: 7 ވޯޓު

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ސެކްރެޓަރީ
މަރިޔަމް ވަހީދާ މ.ތަންތާރަ
ފެންނަ: 200 ވޯޓު
ނުފެންނަ: 17 ވޯޓު

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ނައިބު ސެކްރެޓަރީ
ފާތިމަތު ނާޝިދާ ހ.މާކޯޅިގެ
ފެންނަ: 214 ވޯޓު
ނުފެންނަ: 10 ވޯޓު

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ނައިބު ރައީސް
މުޙައްމަދު މައުމޫން މ.ތްރީލޭންޑްސް
ފެންނަ: 194 ވޯޓު
ނުފެންނަ: 10 ވޯޓު