އެމްޑީޕީގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާ އެއް މިރޭ މާލެ ސިޓީ ހޯލުގައި އޮންނާނެ

އެމްޑީޕީގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާ އެއް މިރޭ މާލެ ސިޓީ ހޯލުގައި އޮންނާނެ އެވެ.

ބަޣާވާތް ކުރިކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަށާއި، ފަނޑިޔާރުންނަށް މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވާ އިލްތިމާސް އޮންނާނެއެވެ.

މި ޖަލްސާ ފެށޭނީ މިރޭ 9 ޖަހާއިރު އެވެ.