އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބުގެ ހުރިހާ ފޮއްޓެއްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ހާމަކޮށްފި

ޖުމްލަ ފޮށީގެ އަދަދު: 258
ވޯޓު ގުނާ ނިމި ޗެކްކުރެވިފައިވާ ފޮށީގެ އަދަދު: 258

ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ

1. މުޙަންމަދު ނަޝީދު

ފެންނަ: 31798
ނުފެންނަ: 269

ޗެއަރޕާސަން އިންތިޚާބު

1. މޫސާ މަނިކު

ފެންނަ: 29044
ނުފެންނަ: 2160

ޗެއަރޕާސަން ނައިބު (އިދާރީ) ގެ އިންތިޚާބު

1. އަލީ ޝިޔާމް

ފެންނަ: 597
ނުފެންނަ: 7
( ޗެއަރޕާސަން ނައިބު (އިދާރީ) ގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެން ވަނީ ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސްގެ މެންބަރުންނަށް(