އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ (އިރު އޮއްސި 6 އާ ހަމައަށް)

ތިރީގައި މިވަނީ މިއަދު އިރުއޮއްސި 6 އާ ހަމައަށް ލިބިފައިވާ ވަގުތީ ނަތީޖާ އެވެ.

ޖުމްލަ ފޮށީގެ އަދަދު: 258
ވޯޓު ގުނާ ނިމި ޗެކްކުރެވިފައިވާ ފޮށީގެ އަދަދު: 240
ބާކީ: 18

ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ

1. މުޙަންމަދު ނަޝީދު

ފެންނަ: 30711
ނުފެންނަ: 260

ޗެއަރޕާސަން އިންތިޚާބު

1. މޫސާ މަނިކު

ފެންނަ: 27985
ނުފެންނަ: 2120

ޗެއަރޕާސަން ނައިބު (އިދާރީ) ގެ އިންތިޚާބު

1. އަލީ ޝިޔާމް

ފެންނަ: 552
ނުފެންނަ: 6
( ޗެއަރޕާސަން ނައިބު (އިދާރީ) ގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެން ވަނީ ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސްގެ މެންބަރުންނަށް(