އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ (ހަވީރު 4.30 އާ ހަމައަށް)

ތިރީގައި މިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 4.30 އާ ހަމައަށް ލިބިފައިވާ ވަގުތީ ނަތީޖާ އެވެ.

ޖުމްލަ ފޮށީގެ އަދަދު: 258
ވޯޓު ގުނާ ނިމި ޗެކްކުރެވިފައިވާ ފޮށީގެ އަދަދު: 234
ބާކީ: 24

ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ

1. މުޙަންމަދު ނަޝީދު

ފެންނަ: 30030
ނުފެންނަ: 260

ޗެއަރޕާސަން އިންތިޚާބު

1. މޫސާ މަނިކު

ފެންނަ: 27318
ނުފެންނަ: 2117

ޗެއަރޕާސަން ނައިބު (އިދާރީ) ގެ އިންތިޚާބު

1. އަލީ ޝިޔާމް

ފެންނަ: 552
ނުފެންނަ: 6
( ޗެއަރޕާސަން ނައިބު (އިދާރީ) ގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެން ވަނީ ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސްގެ މެންބަރުންނަށް(