އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ (މެންދުރުފަހު 3.30 އާ ހަމައަށް)

ތިރީގައި މިވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 3.30 އާ ހަމައަށް ލިބިފައިވާ ވަގުތީ ނަތީޖާ އެވެ.

ޖުމްލަ ފޮށީގެ އަދަދު: 258
ވޯޓު ގުނާ ނިމި ޗެކްކުރެވިފައިވާ ފޮށީގެ އަދަދު: 205
ބާކީ: 53

ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ

1. މުޙަންމަދު ނަޝީދު

ފެންނަ: 28035
ނުފެންނަ: 238

ޗެއަރޕާސަން އިންތިޚާބު

1. މޫސާ މަނިކު

ފެންނަ: 25497
ނުފެންނަ: 1938

ޗެއަރޕާސަން ނައިބު (އިދާރީ) ގެ އިންތިޚާބު

1. އަލީ ޝިޔާމް

ފެންނަ: 329
ނުފެންނަ: 6
( ޗެއަރޕާސަން ނައިބު (އިދާރީ) ގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެން ވަނީ ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސްގެ މެންބަރުންނަށް(