އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ (މެންދުރުފަހު 2.00 އާ ހަމައަށް)

ތިރީގައި މިވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 2.00 އާ ހަމައަށް ލިބިފައިވާ ވަގުތީ ނަތީޖާ އެވެ.

ޖުމްލަ ފޮށީގެ އަދަދު: 258
ވޯޓު ގުނާ ނިމި ޗެކްކުރެވިފައިވާ ފޮށީގެ އަދަދު: 186
ބާކީ: 72

ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ

1. މުޙަންމަދު ނަޝީދު

ފެންނަ: 26609
ނުފެންނަ: 227

ޗެއަރޕާސަން އިންތިޚާބު

1. މޫސާ މަނިކު

ފެންނަ: 24202
ނުފެންނަ: 1808

ޗެއަރޕާސަން ނައިބު (އިދާރީ) ގެ އިންތިޚާބު

1. އަލީ ޝިޔާމް

ފެންނަ: 329
ނުފެންނަ: 6
( ޗެއަރޕާސަން ނައިބު (އިދާރީ) ގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެން ވަނީ ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސްގެ މެންބަރުންނަށް(