އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ތިރީގައި މިވަނީ މިއަދު 11 ޖެހުމާ ހަމައަށް ލިބިފައިވާ ވަގުތީ ނަތީޖާ އެވެ.

ޖުމްލަ ފޮށީގެ އަދަދު: 258
ވޯޓު ގުނާ ނިމި ޗެކްކުރެވިފައިވާ ފޮށީގެ އަދަދު: 146
ބާކީ: 112

ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ

1. މުޙަންމަދު ނަޝީދު

ފެންނަ: 19730
ނުފެންނަ: 186

ޗެއަރޕާސަން އިންތިޚާބު

1. މޫސާ މަނިކު

ފެންނަ: 17828
ނުފެންނަ: 1564

ޗެއަރޕާސަން ނައިބު (އިދާރީ) ގެ އިންތިޚާބު

1. އަލީ ޝިޔާމް

ފެންނަ: 329
ނުފެންނަ: 6
( ޗެއަރޕާސަން ނައިބު (އިދާރީ) ގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެން ވަނީ ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސްގެ މެންބަރުންނަށް(