އެމްޑީޕީ ހަރަކާތްތައް

14 ޖޫން 2012 (ބުރާސްފަތި)

11.00 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

7 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން
——————————————
13.30 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

ޕޮލިސީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން
——————————————
16.00 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

ބައިނަލްއަގުވާމީ ގުޅުންތަކާއިބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން
——————————————
21.30 ދަރުބާރުގޭ ފާށަނާ މާލަމް

އެމްޑީޕީ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާ
———————————————