އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް

10 ޖޫން 2012 (އާދީއްތަ)

10.00 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

7 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން
————————————————
16.00 (ވަކިތަނެއް އަދި ހަމައެއް ނުޖެހޭ(

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 106 ވަނަ ބައްދަލުވުން (ކެންސަލްވެފައި)
————————————————
21.30 އުސްފަސްގަނޑު

އަސްލަމް އާއި އަމީންގެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީރައިޓް އެމްޑީޕީއަށް ދީފައިވުމާއެކު އެމްޑީޕީގެ ފަންޑް ރައިސިންގ ކޮމިޓީން އެ ރިޕޯޓް ވިއްކަން ފެށުން
————————————————