އެމްޑީޕީ ހަރަކާތްތައް

07 ޖޫން 2012 (ބުރާސްފަތި)

11.00 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

7 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން
———————————————-
12.30 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން
————————————————

16.00 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

އެމްޑީޕީގެ ނޫސް ކޮންފަރެންސް)ކެންސަލް ކުރެވިފައި)
————————————————

21.00 އުސްފަސްގަނޑު

އެމްޑީޕީގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާ
————————————————–
8 ޖޫން 2012 (ހުކުރު)

16.00 އުސްފަސްގަނޑު

އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު މުޒާހަރާ (ކޮމަންވެލްތާއެކު ރައްޔިތުން)