އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް

5 ޖޫން 2012 އަންގާރަ


—————————-
11.00 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

7 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން
—————————-

15.00 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)

އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން
—————————-

21.30 އުސްފަސްގަނޑު

އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އެއްވުން