އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް

4 ޖޫން 2012 (ހޯމަ)


—————————-
11.00 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

7 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން
—————————-
13.30 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން
—————————-

16.30 ހިރިޔާ ސްކޫލް

ތައުލީމާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން ހިރިޔާ ސްކޫލުގެ ޕީޓީއޭ އާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
—————————-

21.30 އުސްފަސްގަނޑު

އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އެއްވުން