އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގައި

އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް 30 ޖެނުއަރީ 2009 ވާ ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންނާއި އެމްޑީޕީއަށް ތާއިދުކުރާ ދިވެހީންނަށް ދައުވަތު އެރުވިފައިވެއެވެ. ޖަލްސާ ފެށޭ ގަޑިއަކީ ރޭގަނޑު 9.00 އެވެ. މި ޖަލްސާގައި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާޓީ ޓިކެޓް ލިބިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން ވާހަކަ ދައްކަވާނެއެވެ.