އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް

31 މެއި 2012 (ބުރާސްފަތި)

11.00 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

7 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

12.45 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

އެމްޑީޕީގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން ދެއްވާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

13.30 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

5 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން – ލާމަރުކަޒީ ބިލުގެ އިސްލާޙްތަކަށް މަޝްވަރާކުރުން

17.00 މ.ރެޑްގްރާސް

ކެމްޕެއިން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

21.30 އުސްފަސްގަނޑު

އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އެއްވުން

———————————-

1 ޖޫން 2012 (ހުކުރު)

16.00 އުސްފަސްގަނޑު

އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު މުޒާހަރާ “ކޮމަންވެލްތާ އެކު ރައްޔިތުން”