ފޮޓޯގެލެރީ: ރައީސް ނަޝީދު ނިއުޒީލޭންޑަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެވަޑައިގަތުން .. 30 މެއި 2012

ފޮޓޯ: ޖާވިދު ނަސީމް