އެމްޑީޕީ ހަރަކާތްތައް

30 މެއި 2012 (ބުދަ)

11.00 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

7 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

13.30 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

5 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން – ލާމަރުކަޒީ ބިލުގެ އިސްލާޙްތަކަށް މަޝްވަރާކުރުން

14.30 އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދު

އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އެއްވުން