އެމްޑީޕީ ހަރަކާތްތައް

29 މެއި 2012 (އަންގާރަ)

11.00 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

7 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

13.30 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

އެމްޑީޕީގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން ދެއްވާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

16.00 ޓްރެކް ސަރަހައްދު

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ 105 ވަނަ ބައްދަލުވުން

21.30 އުސްފަސްގަނޑު

އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އެއްވުން