އެމްޑީޕީ ހަރަކާތްތައް

28 މެއި 2012 (ހޯމަ)

11.00 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

7 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

12.30 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

5 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން – ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް އިސްލާޙް ގެނައުން

14.30 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

ތައުލީމާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

21.30 އުސްފަސްގަނޑު

އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އެއްވުން
……..

ޕޮލިސީ ކޮމިޓީގެ ޓީމެއް މިއަދު އައްޑޫއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެ