އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް

10 މެއި 2012

13.00 – ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ކުރިމަތި

އެމްޑީޕީގެ ގާނޫނީ ޓީމާއި ހައްގު ކޮމިޓީން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުން

14.00 – ބަންޑާރަ މިސްކިތް ކުރިމަތި

ސުލްހަވެރި އެއްވުންތަކުގެ ބައިވެރިން ހައްޔަރުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މުޒާހަރާ

21.15 – އުސްފަސްގަނޑު

އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އެއްވުން

11 މެއި 2012

16.00 އުސްފަސްގަނޑު

އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު މުޒާހަރާ، “ކޮމަންވެލްތާއި އެކު ރައްޔިތުން”