އިޢުލާން: އެމްޑީޕީ އިލެކްޝަންސް 2012

މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ މަގާމުތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް 2 ޖޫންގައި ބޭއްވުމަށް އިއުލާން ކުރެވިފައިވާ އިންތިޚާބުތައް ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ގަރާރާއި އެއްގޮތަށް 16 ޖޫން އަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ މިވާހަކަ އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

ތާރީޚް: 08 މެއި 2012