އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް

30 އެޕްރީލް 2012

10.30 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްކުރާގެ ކައިރި

އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ބާއްވާ ނޫސް ކޮންފަރެންސް

12.00 މާލެ ސިޓީ ހޯލް

އެމްޑީޕީގެ އިސްލީޑަރު، ރައީސް ނަޝީދުގެ ލޯޔަރުންގެ ޓީމުން ބާއްވާ ނޫސް ކޮންފަރެންސް

16.00 ދަރުބާރުގޭ ދޮށިމޭނާ މާލަމް

އެމްޑީޕީގެ 104 ވަނަ ގައުމީ މަޖިލިސް ބައްދަލުވުން

21.30 އުސްފަސްގަނޑު

އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އެއްވުން