އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް

29 އެޕްރީލް 2012

12.30 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

އެމްޑީޕީގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން ދެއްވާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

14.25 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

އީޔޫގެ ޕާލަމެންޓް މެންބަރުންގެ ވަފްދަކާ އެކު އެމްޑީޕީން ބާއްވާ ބައްދަލުވުން

21.30 އުސްފަސްގަނޑު

އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އެއްވުން