އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް

26 އެޕްރީލް 2012

13.40 އިބްރާހީމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް

ރައީސް ނަޝީދު ގދ. ގެ 4 ރަށަކަށް ފުރާވަޑައިގަތުން

21.30 އުސްފަސްގަނޑު

އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އެއްވުން

27 އެޕްރީލް 2012

15.30 އުސްފަސްގަނޑު އަދި ރަށްރަށުގެ އެމްޑީޕީ ހަރުގެތައް

ބޮޑު މުޒާހަރާ، ” ކޮމަންވެލްތާއި އެކު ރައްޔިތުން”