އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް 2012

MDP/2012/I-017

އެމްޑީޕީ އިލެކްޝަން 2012

.

ޤައުމީ ޗެއަރޕާސަން
1. މޫސާ މަނިކު މ. ގުލްހަޒާރުގެ، މާލެ

ޗެއަރޕާސަން ގެ ނާއިބު (އިދާރީ)
2. ޢަލީ ޝިޔާމް އަލަނާސިގެ، ސ.މަރަދޫފޭދޫ

ނ. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް
1. ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު މާލެ ދަފްތަރު 6981
2. ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އަމަން، ނ.ވެލިދޫ

ލ. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް
1. މުޙައްމަދު ޒާހިރު (އޯކޭ ޒާހިރު) ގ.ދޫރެސްވިލާ، މާލެ
2. މުޙައްމަދު ޝިޔާމް ފިތުރޯނުވިލާ، ލ.މާމެންދޫ
3. ޙަސަން ޝުޖާޢު ގ.ޗާންދަނީމާގެ
4. މުޙައްމަދު ނަސީމް އިބްރާހީމް މ.ސްނޯޑައުން، މާލެ

ގއ. ވިލިގިނލި ދާއިރާގެ ރައީސް
1. ސަމީރު އަޙުމަދު ގ.ފްލޮވީގެ، މާލެ
2. ޢަބްދުﷲ ތަސްލީމް ޢަބްދުލް ޙަކީމް އޯކިޑްވިލާ، ގއ.ކޮލަމާފުށި

ވިމާ މިވާހަކަ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

16 އޭޕްރިލް 2012