އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް

16 އެޕްރީލް 2012

16.15 – ސޯސަންމަގު (އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކުރިމަތި)

އެމްޑީޕީގެ ހިނގާލުން.

20.30 – މާލެ ސިޓީ ހޯލް

އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕުން އެ ޕާޓީގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކާ އެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުން

21.30 – އުސްފަސްގަނޑު

އެމްޑީޕީގެ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން