އެމްޑީޕީ ހަރަކާތްތައް

15 އެޕްރީލް 2012

08.00 – 15.00 ޓްވިޓަރ

އެމްޑީޕީ ޓްވީޓް ޕްރޮޓެސްޓް

12.30 އެމްޑީޕީ އޮފީސް (ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ)

ސްޕޯކްސްޕާސަން ދެއްވާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

21.30 އުސްފަސްގަނޑު

އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައި އެމްޑީޕީން ބާއްވާ ސީދާ ހަރަކާތް